Občina Lenart

Krajinski park Kamenščak

Lenart

Zajema del gričevja Slovenskih Goric med Dravsko in Pesniško dolino, med Završko vasjo, Koreno, Voličino in Hrastovcem ter predstavlja del t.i. osamelega krasa, ki se razteza v širini 1-2 kilometrov od Dupleka na jugozahodu do Hrastovca na severovzhodu. V širšem območju naselij se pojavlja intenzivnejša urbanizacija, ponekod intenziviranje kmetijskih površin, sicer je ohranjena je tradicionalna slovenjegoriška kulturna krajina z ekstenzivno kmetijsko rabo - ekstenzivni travniki, visokodebelni senožetni sadovnjaki, vinogradi, gozdnata severna pobočja ter njive, pašniki in travišča v dnu dolin – ki nudi življenjski prostor velikemu številu redkih vrst metuljev in ptic. Nekaj je nadzemeljskih in podzemeljskih kraških pojavov, sicer redkih v SV Sloveniji. Prevladujejo vrtače in kraški izviri, ki jih domačini imenujejo izvirki ali zvrečine. Tako najdemo v Voličini kraško podzemno jamo in poševno ali stopnjasto brezno. Ti geomorfološki posebnosti obiskovalcem še nista dostopni. Za krajinski park je značilno nahajališče litotamnijskega apnenca, ki se nahaja na območju Strme gore. Iz tamkajšnjih kamnolomov so v preteklosti apnenec uporabljali kot gradbeni material.

Na seznam zavarovanih območij je bil krajinski park, s površino 851 ha, uvrščen leta 1992.

Lenart

Kako do nas

Krajinski park Kamenščak - Hrastovec

Ptuj25min
Maribor20min
Ljubljana1h 20min